Dokumenty do pobrania Wróć »

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego w sprawie uczęszczania na lekcję religii/etyki doc pdf
Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie doc pdf
Oświadczenie  o rezygnacji z udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” doc pdf
Oświadczenie rodziców o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauki  własnej historii i kultury doc pdf
Upoważnienie do odbioru dziecka z Placówki doc pdf
Upoważnienie do odbioru dziecka z Świetlicy doc pdf
Wniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej,  nauką własnej historii i kultury doc pdf
Zgłoszenie kandydata na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie doc pdf
Zgłoszenie kandydata na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie doc pdf
Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie doc pdf
Zgoda na uczestnictwo dziecka w wycieczce doc pdf
Zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia lub życia dziecka doc pdf
Zgoda na wykorzystanie numeru  telefonu oraz e-mail do rodzica/opiekuna doc pdf
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (absolwent) doc pdf
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka doc pdf
     
     
     
     
     

Przejdź do paska narzędzi