POWT Wróć »

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
Powyższy projekt współfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa „Przekraczamy granice”
p.t. „Krajobraz wypoczynku i rekreacji”

„Krajobraz wypoczynku i rekreacji” to czwarty projekt realizowany przez naszą placówkę oraz zaprzyjaźnioną szkołę ze Starego Jicina w Czechach. Przedsięwzięcie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
W ramach projektu planujemy poszerzyć współpracę z wieloletnim partnerem czeskim szkołą w Starym Jicinie o wspólne działania w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji. Pragniemy wspólnie opracować, zrealizować i przedstawić naszym społecznościom zagadnienia dotyczące:
1. Wspólnego poznawania regionu w grupach mieszanych (polsko-czeskich)
2. Promowania turystyki pieszej i rowerowej
3. Promowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego
4. Wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego obowiązującego w obu krajach – przygotowanie do uzyskania karty rowerowej.
5. Opracowania w grupach mieszanych ciekawych tras turystycznych w obu regionach
6. Wspólnego opracowania i przeprowadzenia przygotowania do egzaminu z karty rowerowej.
W trakcie realizacji wspólnie będziemy zachęcać młodzież do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej w czasie wolnym od zajęć, jako alternatywę dla biernego spędzania czasu. Będziemy wspólnie rozwijać właściwą komunikację interpersonalną i budować poczucie akceptacji, przełamywać bariery językowe i zacieśniać więzi międzynarodowe, co da nam w perspektywie umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich na dalszych etapach życia. Przekażemy niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego obowiązującego w obu krajach, jak również udzielimy informacji na temat turystyki pieszej i rowerowej, zapoznamy  z zasadami ochrony przyrody, form turystyki, siecią szlaków turystycznych  i warunkami bezpieczeństwa na szlakach związanych z aktualnymi stanem pogody, dostosowaniem wysiłku do możliwości grupy, działalnością schronisk i punktów gastronomicznych oraz kolei linowych i obsługą ruchu turystycznego. Przekażemy wiedzę na temat sposobów przeciwstawiania się patologicznym zachowaniom, zbudujemy właściwy system wartości oraz wzmocnimy postawy asertywne.
Projekt w całości realizuje założenia współpracy transgranicznej. Celem naszym jest zacieśnienie więzi mieszkańców pogranicza, pogłębianie i nawiązywanie przyjacielskich kontaktów międzyludzkich, organizowanie spotkań turystycznych dla mieszkańców pogranicza, przyczynianie się do powstania endogenicznych czynników rozwoju terytorialnego oraz podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podejmowane będą inicjatywy społeczne uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych, których celem będzie przybliżenie walorów turystyczno – rekreacyjnych naszych środowisk. Główna myśl: „Czym bardziej się znamy, tym mniej nas dzieli, a więcej łączy” będzie zbliżać nasze społeczności, motywować do aktywności turystycznej, wypoczynku, rekreacji i budowania podstaw pod współpracę gospodarczą w ramach współpracy transgranicznej i w ramach UE. Te cele zrealizujemy poprzez wspólne imprezy turystyczne, rekreacyjne i sprawnościowe oraz promocję projektu szerokiej społeczności.
Grupy docelowe obejmują uczniów w przedziale wieku od 7-16 lat, nauczycieli, rodziców naszych uczniów, pracowników szkoły i szeroko rozumianą społecznością lokalną. Pragniemy poprzez zaangażowanie w realizację projektu, promocję projektu, prezentację efektów końcowych projektu oddziaływać na całe lokalne środowisko, na organizacje społeczne i polityczne, instytucje zajmujące się prezentacją turystyki pieszej i rowerowej. Z zagadnieniami opracowanymi podczas projektu pragniemy zapoznać mieszkańców naszego regionu, będziemy starali się dotrzeć z tym do wszystkich możliwych środowisk.  Rezultatem projektu będzie prowadzenie zdrowszego trybu życia wzajemne motywowanie się do uprawiania kultury sportowej. Pomoże nam w tym promocja projektu i jego końcowych efektów poprzez media publiczne. Ogromną pomoc obiecał nam w tym zakresie Prezydent Miasta, który osobiście pragnie się w to włączyć. Projekt jest wpisany w strategie rozwoju naszego miasta.
Kolejność działań w ramach projektu:
Krok 1: (18 październik 2011) 1-dniowe spotkanie w Polsce 50-osobowej grupy czeskiej (45 uczniów + 5 opiekunów) i 50-osobowej grupy polskiej (45 uczniów + 5 opiekunów), które poświęcone będzie uroczystej inauguracji projektu oraz przeprowadzeniu „Rajdu   Gwiaździstego” w czterech grupach mieszanych polsko – czeskich zwiedzających turystyczne i historyczne atrakcje ziemi wodzisławskiej i zakończone wspólnym spotkaniem przy ognisku.
Krok 2: (styczeń 2012) 1-dniowe spotkanie w Polsce 50-osobowej grupy czeskiej (45 ucz. + 5 op.) i 50-osobowej grupy polskiej (45 ucz. + 5 op.) poświęcone poznaniu przepisów ruchu drogowego obowiązującego w obu krajach – przygotowanie do uzyskania karty rowerowej poprzez: ćw. praktyczne na rowerowym torze przeszkód, pokaz multimedialny (za pomocą rzutnika), rozwiązywanie testów na komputerach. Wspólne przygotowanie do egzaminu z karty rowerowej będzie przeprowadzone w formie warsztatów poszerzających zakres wiedzy przewidziany podstawą programową dla II i III etapu kształcenia stąd potrzeba zakupu dodatkowego sprzętu w postaci laptopów.
Krok 3: (maj 2012) 1-dniowy rajd rowerowy przygranicznymi ścieżkami rowerowymi Czech i Polski(Gmina Godów i Petrowice). 15 uczniów czeskich + 3 opiekunów oraz 15 uczniów polskich + 6 opiekunów. Rajd w 3 grupach mieszanych polsko – czeskich (grupa 10 uczniów + 3 opiekunów)
Krok 4: (wrzesień 2012) 2-dniowy wyjazd integracyjny w góry 25 -osobowej grupy czeskiej (20 uczniów + 5 opiekunów) i 25-osobowej grupy polskiej (20 uczniów + 5 opiekunów)- drugi rajd pieszy. Wspólne poznawanie środowiska Beskidu Śląskiego w grupach mieszanych (polsko-czeskich), promowanie turystyki pieszej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przybliżenie walorów turystyczno – rekreacyjnych terenów przygranicznych. Zakończenie projektu, w tym prezentacja przez uczniów (z wykorzystaniem środków multimedialnych) ciekawych do zwiedzania miejsc własnego regionu, wystawa wyjazdowa.
Nasz projekt bezpośrednio wpisuje się w „Strategię rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020”, która w priorytecie horyzontalnym  przewiduje rozwój euroregionów poprzez współpracę między regionami i między narodami, w tym transgraniczną. Jest również wpisany w wizję rozwoju województwa śląskiego w ramach współpracy kulturalnej regionu południowego z Republiką Czeską. Jest ujęty w strategii rozwoju miasta Wodzisławia Śl., w której przewidziano wzmożoną współpracę transgraniczną pomiędzy państwem czeskim i polskim w wielu dziedzinach, a między innymi we współpracy gospodarczej, edukacyjnej, społecznej, kulturalno – turystycznej i krajoznawczej.

koordynator: mgr Barbara Wróbel

Wizyta gości z Czech w Polsce w dniu 25.01.2012r.

W dniu 25 stycznia 2012 odbyło się 1-dniowe spotkanie w Polsce w Zespole Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl. 50-osobowej grupy czeskiej (45 ucz. + 5 op.) i 50-osobowej grupy polskiej (45 ucz. + 5 op.) poświęcone poznaniu przepisów ruchu drogowego obowiązującego w obu krajach. Uczestnicy przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej poprzez: ćwiczenia praktyczne na rowerowym torze przeszkód, obejrzeli pokaz multimedialny dotyczący zasad i przepisów ruchu drogowego, zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rozwiązywali testy na komputerach. Wspólnie przygotowali się do egzaminu na kartę rowerowej w formie warsztatów poszerzających zakres wiedzy przewidziany podstawą programową dla II i III etapu kształcenia.
Uczniowie zostali podzieleni na 30 osobowe zespoły, które kolejno sprawdzały się na rowerowym torze przeszkód w jeździe na czas. Najlepszym wręczono pamiątkowe dyplomy. W tym czasie pozostałe grupy uczestniczyły w rozwiązywaniu testów oraz w praktycznym pokazie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Po tak emocjonujących przeżyciach wszyscy uczestnicy w ramach relaksu rozegrali mecz w dwa ognie usportowione. Ostatnim punktem programu był wspólny posiłek, przy którym uczestnicy dzielili się wspomnieniami z tak intensywnie przebytego dnia.
Celem naszego spotkania było zacieśnienie więzi mieszkańców pogranicza, pogłębianie i nawiązywanie przyjacielskich kontaktów międzyludzkich, organizowanie spotkań turystycznych dla mieszkańców pogranicza, przyczynianie się do powstania endogenicznych czynników rozwoju terytorialnego oraz podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podejmowaliśmy inicjatywy społeczne uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych, których celem było przybliżenie walorów turystyczno – rekreacyjnych naszych środowisk. Główna myśl: „Czym bardziej się znamy, tym mniej nas dzieli, a więcej łączy” zbliża nasze społeczności, motywuje do aktywności turystycznej, wypoczynku, rekreacji i buduje podstawy pod współpracę gospodarczą w ramach współpracy transgranicznej i w ramach UE. Te cele realizujemy poprzez wspólne imprezy turystyczne, rekreacyjne i sprawnościowe oraz promocję projektu szerokiej społeczności.

1 – dniowy rajd rowerowy

Krajobraz wypoczynku i rekreacji” to czwarty projekt realizowany przez ZS nr 2 w Wodzisławiu Śl. oraz zaprzyjaźnioną szkołę ze Starego Jicina w Czechach. Przedsięwzięcie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
W ramach projektu poszerzamy współpracę z wieloletnim partnerem czeskim szkołą w Starym Jicinie o wspólne działania w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji.
W dniu 10 maja 2012 odbył się 1-dniowy rajd rowerowy przygranicznymi ścieżkami rowerowymi Czech i Polski na terenie gminy Godów i Petrovice. W spotkaniu uczestniczyło 15-osobowa grupa czeska oraz 15-osobowa grupa polska wraz ze swoimi opiekunami. Wspólnie spędzony czas przy wspaniałej słonecznej pogodzie pozwolił na dalszą integrację pomiędzy młodzieżą czeską a polską. Podróżując mogli podziwiać wspaniałość przyrody ożywionej i nieożywionej pogranicza. Celem tej wyprawy było promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, jako alternatywa do biernej aktywności życiowej. Na trasie rajdu przewidziany był wspólny posiłek, w trakcie, którego zacieśnialiśmy więzi międzynarodowe. Młodzież przełamywała bariery językowe wzbogacając słownictwo swoich partnerów. Przygotowując się do wyprawy rowerowej opiekunowie położyli nacisk na właściwe przygotowanie sprzętu oraz odpowiednie środki ochronne, w jakie powinien być wyposażony rowerzysta. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, każdy uczestnik rajdu musiał mieć kask rowerowy, kamizelkę odblaskową a jego pojazd komplet przepisowego oświetlenia. Rozbudowany system ścieżek rowerowych, pozwala na podróżowanie nie tylko w okolicach pogranicza, ale również zaplanowanie wielodniowych wycieczek po Polsce, Czechach a nawet Austrii.
Celem naszego spotkania było zacieśnienie więzi mieszkańców pogranicza, pogłębianie i nawiązywanie przyjacielskich kontaktów międzyludzkich, organizowanie spotkań turystycznych dla mieszkańców pogranicza, przyczynianie się do powstania endogenicznych czynników rozwoju terytorialnego oraz podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podejmowaliśmy inicjatywy społeczne uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych, których celem było przybliżenie walorów turystyczno – rekreacyjnych naszych środowisk. Główna myśl:, „Czym bardziej się znamy, tym mniej nas dzieli, a więcej łączy” zbliża nasze społeczności, motywuje do aktywności turystycznej, wypoczynku, rekreacji i buduje podstawy pod współpracę gospodarczą w ramach współpracy transgranicznej i w ramach UE. Te cele realizujemy poprzez wspólne imprezy turystyczne, rekreacyjne i sprawnościowe oraz promocję projektu szerokiej społeczności.

2 – dniowy wyjazd integracyjny w góry

20–21 września 2012r. zorganizowaliśmy dwudniowy wyjazd integracyjny w góry 25–osobowej grupy czeskiej (20 uczniów + 5 opiekunów) i 25–osobowej grupy polskiej (20 uczniów + 5 opiekunów) – drugi rajd pieszy. Wspólne poznawaliśmy środowisko Beskidu Śląskiego w grupach mieszanych (polsko–czeskich), promowaliśmy zalety turystyki pieszej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przybliżenie walorów turystyczno – rekreacyjnych terenów przygranicznych. Zakończeniem projektu, było przygotowanie prezentacji przez uczniów z wykorzystaniem środków multimedialnych ciekawych do zwiedzania miejsc własnego regionu, zorganizowaliśmy wystawę wyjazdową dotyczącą kolejnych kroków realizacji projektu.
Celem naszego spotkań było zacieśnienie więzi mieszkańców pogranicza, pogłębianie i nawiązywanie przyjacielskich kontaktów międzyludzkich, organizowanie spotkań turystycznych dla mieszkańców pogranicza, przyczynianie się do powstania endogenicznych czynników rozwoju terytorialnego oraz podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podejmowaliśmy inicjatywy społeczne uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych, których celem było przybliżenie walorów turystyczno – rekreacyjnych naszych środowisk. Główna myśl: „Czym bardziej się znamy, tym mniej nas dzieli, a więcej łączy” zbliża nasze społeczności, motywuje do aktywności turystycznej, wypoczynku, rekreacji i budowania podstawy pod współpracę gospodarczą w ramach współpracy transgranicznej w ramach UE. Te cele realizowaliśmy poprzez wspólne imprezy turystyczne, rekreacyjne i sprawnościowe oraz prezentowanie projektu szerokiej społeczności.

koordynator: mgr Barbara Wróbel

 

Przejdź do paska narzędzi