Deklaracja dostępności Wróć »

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
 • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
 • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Wolańczyk.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48324530144

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Adres: ul. Wałowa 5
  44-300 Wodzisław Śląski
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48324530144

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim znajduje się przy ul. Wałowej 5 w dzielnicy Stare Miasto. Wejśce główne usytuowane jest od ul. Wałowej i posiada podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejścia od boiska i pod aulą nie posiadają dostępu dla osób niepełnosprawnych ze względu na schody. Budynek ma 4 kondygnacje (niski parter, parter i dwa piętra). Parter jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind, wewnętrzne klatki schodowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada toalet dla niepełnosprawnych. Na terenie obiektu znajduje się mały parking  bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji: Na stronie internetowej szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku: Szkoła nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.

Przejdź do paska narzędzi