Informacje o projekcie Wróć »

KOMPETENTNIE WYKSZTAŁCENI

w Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Tytuł projektu: Kompetentnie wykształceni

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 953 889,50

Kwota dofinansowania (PLN): 1 758 500,55

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Okres realizacji: 01.09.2017r – 31.07.2019r

Opis projektu:

Projekt „Kompetentnie wykształceni” jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z dwunastoma szkołami podstawowymi, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Projekt stanowi odpowiedź na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w naszej szkole. W ramach zadania wsparciem objęci zostaną uczniowie oraz grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz grono pedagogiczne i uczniowie ze zlikwidowanego z dniem 31.08.2017 Gimnazjum nr 1, którzy będą uczęszczać do oddziałów gimnazjalnych w SP nr 1.

Celem  projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów i uczennice wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole.

Dodatkowo dla potrzeb realizacji wsparcia dla dzieci, nasza szkoła została wzbogacona o nowe pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny. W naszej placówce znalazły się nowe pomoce dydaktyczne m.in. z matematyki, fizyki, chemii, ekologii, przyrody, kreatywności, języków obcych, logopedii, zajęć kompensacyjno-korekcyjnych czy gimnastyki korekcyjnej.

Uczestnikiem  projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji  jest uczniem/uczennicą lub nauczycielem/nauczycielką naszej szkoły oraz wykazuje potrzebę i zainteresowania zgodne z wybranym wsparciem zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z diagnozy naszej szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja trwała do 6.12.2017 r.

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja trwa do 10.09.2018 i utworzone będą nowa grupa w oddziale gimnazjalnym (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego), w klasach pierwszych SP 1 (logopedia, gimnastyka korekcyjna), oraz w klasie trzeciej (szachy). W celu pobrania formularzy należy się zgłaszać do szkolnego koordynatora (p.Danuta Patalita), wychowawcy lub bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego zajęcia projektowe.

 

Kontakt ze szkolnym koordynatorem:

 

Drogą mailową przez Synergia Librus

Lub telefon do szkoły 32 4530144

 

 

Przejdź do paska narzędzi