Rekrutacja 2020/21 Wróć »

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do szkół

.

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2020/2021

Nabór do szkół podstawowych dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

w terminie od 16 marca 2020 r. godz. 8:00 do 27 marca 2020 r. godz. 15:00.

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Przyjmowanie do klasy I.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

  •  7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  •  6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punktów
1. Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Wodzisław Śląski oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 64 pkt
2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 32 pkt
3. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 16 pkt
4. Zamieszkanie kandydata w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, w której siedzibę ma szkoła do której ubiega się o przyjęcie oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 8 pkt
5. Niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 4 pkt
6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 2 pkt  

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej;

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

Przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność;

Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

Oddziały integracyjne funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

Nabór do klas sportowych na poziomie klasy IV oraz oddziałów dwujęzycznych na poziomie kl. VII nie odbywa się w systemie rekrutacji elektronicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w bezpośrednio w szkołach.

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. od 09.03.2020 r. do 12.03.2020 r. od 18.05.2020 r. do 21.05.2020
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. 10.03.2020 r. 19.05.2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. 13.03.2020 r. godz. 13.00 22.05.2020 r. godz. 13.00
4a. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16.03.2020 r. godz. 8.00 do 27.03.2020 r. godz. 15.00 od 25.05.2020 r. godz. 8.00 do 05.06.2020 r. godz. 15.00
4b. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe. od 16.03.2020 r. godz. 8.00 do 27.03.2020 r. godz. 15.00   od 25.05.2020 r. godz. 8.00 do 05.06.2020 r. godz. 15.00  
4c. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (w której obowiązuje predyspozycji językowych) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe od 16.03.2020 r. godz. 8.00 do 27.03.2020 r. godz. 15.00   od 25.05.2020 r. godz. 8.00 do 05.06.2020 r. godz. 15.00  
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 30.03.2020 r. do 15.04.2020 r. 08.06.2020 r. 19.06.2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 16.04.2020 r. godz. 13.00 22.06.2020 r. godz. 13.00
7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. do 23.04.2020 r. godz. 15.00 do 25.06.2020 r. godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 24.04.2020 r. godz. 13.00 26.06.2020 r. godz. 13.00
9. Procedura odwoławcza od 27.04.2020 r. od 29.06.2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Ślaskiego w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rektrutacyjnego

Przejdź do paska narzędzi