Rekrutacja Wróć »

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2021/2022

Nabór do szkół podstawowych dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

w terminie od 15marca 2021r. godz. 8:00 do 29marca 2021 r. godz. 15:00

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy – art. 26. ustawy – Kodeks cywilnyz dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Przyjmowanie do klasy I.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkalipoza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Lp.Nazwa kryteriumDokument potwierdzający spełnienie kryteriumLiczba punktów
1.Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Wodzisław Śląskioświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły64 pkt
2.Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcieoświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły32 pkt
3.Wielodzietność rodziny kandydataoświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły16 pkt
4.Zamieszkanie kandydata w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, w której siedzibę ma szkoła do której ubiega się o przyjęcieoświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły8 pkt
5.Niepełnosprawność kandydataorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne4 pkt
6.Objęcie kandydata pieczą zastępcządokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą2 pkt

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej;

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

Przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność;

Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

Oddziały integracyjne funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

Nabór do klas sportowych na poziomie klasy IV oraz oddziałów dwujęzycznych na poziomie kl. VII nie odbywa się w systemie rekrutacji elektronicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w bezpośrednio w szkołach. 

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Lp.Rodzaj czynnościTerminy postępowania rekrutacyjnegoTerminy postępowania uzupełniającego
1a.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15.03.2021 r. godz. 8.00

do 29.03.2021 r. godz. 15.00
 od 24.05.2021 r. godz. 8.00

do 04.06.2021 r. godz. 15.00
1b.Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe.od 15.03.2021 r. godz. 8.00

do 29.03.2021 r. godz. 15.00
od 24.05.2021 r. godz. 8.00

do 04.06.2021 r. godz. 15.00
1c.Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (w której obowiązuje predyspozycji językowych) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe od 15.03.2021 r. godz. 8.00

do 29.03.2021 r. godz. 15.00
 od 24.05.2021 r. godz. 8.00

do 04.06.2021 r. godz. 15.00
2.Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.od 30.03.2021 r. do 02.04.2021 r.od 07.06.2021 r. do 10.06.2021 r.
3.Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe.od 30.03.2021 r. do 02.04.2021 r.od 07.06.2021 r. do 10.06.2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.07.04.2021 r. godz. 13.0011.06.2021 r. godz. 13.00
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 15.03.2021 r. do 15.04.2021 r. (do 28.06.2021 r. dot. oddziałów dwujęzycznych)24.05.2021 r. 18.06.2021 r. (do 28.06.2021 r. dot. oddziałów dwujęzycznych)
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych).19.04.2021 r. godz. 13.0021.06.2021 r. godz. 13.00
7.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych)..do 23.04.2021 r. godz. 15.00do 24.06.2021 r. godz. 15.00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych).26.04.2021 r. godz. 13.0025.06.2021 r. godz. 13.00
9.Procedura odwoławczaod 26.04.2021 r.od 25.06.2021 r.
10.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.28.06.2021 r. godz. 13.0028.06.2021 r. godz. 13.00
11.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.do 01.07.2021 r. do godz. 15.00do 01.07.2021 r. do godz. 15.00
12.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.02.07.2021 r. godz. 13.0002.07.2021 r. godz. 13.00
13.Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.od 02.07.2021 r.od 02.07.2021 r.

Załączniki:

załącznik 1 – kliknij

załącznik 2 – kliknij

załącznik 3 – kliknij

załącznik 4 – kliknij

Przejdź do paska narzędzi