DROGI RODZICU Wróć »

Przy braku odpowiedniego  wsparcia z Twojej strony,  praca nauczyciela jest  szczególnie trudna i zwykle nie przynosi spodziewanych efektów.  Dobro Twojego dziecka, a naszego ucznia,  powinno być dla obydwu stron priorytetem. Dobro, więc również staranne wykształcenie i  należyte wychowanie.  Spotkania organizowane przez szkołę (zwane potocznie wywiadówkami) są okazją do wspólnego  wytyczania drogi rozwoju młodzieży, rozwiązywania problemów, ustalenia  spójnego systemu wychowawczego.

Chcielibyśmy  przypomnieć, iż obecność na tych spotkaniach jest nie tylko wyrazem troski i starania rodzica, ale również obowiązkiem wynikającym z aktów prawnych:

  • Kodeks rodzinny i opiekuńczyTytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo Dział IA. Rodzice i dzieci Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi Oddział 2. Władza rodzicielska 96. Obowiązki rodziców wobec dziecka : Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).
  • Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śl.

Konwencja Praw Dziecka.

Przejdź do paska narzędzi