Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja Wróć »

Na śląsku jest realizowany projekt stypendialny dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Śląskie. Inwestujemy w talenty– I edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zainteresowani uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach ww. projektu poprzez złożenie wniosku do dnia 11 grudnia 2015 r. (obowiązuje data wpływu do jednego z wyznaczonych miejsc).

Projekt jest skierowany dla najzdolniejszych uczniów w woj. Co istotne w stosunku do projektu stypendialnego w latach poprzednich nie obowiązuje żadne kryterium finansowe.

Podstawowe kryteria to:

– wynik sprawdzianu – łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego,

– średnia z wszystkich przedmiotów – co najmniej 4,5;

– średnia z wybranych przedmiotów – 5,0

– mieszkaniec woj. śląskiego.

W ramach projektu uczeń otrzymuje roczne stypendium w kwocie 5000 zł oraz nauczyciel – opiekun wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 1000 zł.

W woj. 500 uczniów otrzymać może w/w stypendium. Niekoniecznie duże zainteresowanie projektem, daje duże prawdopodobieństwo uzyskania stypendium.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl/

Proszę zwrócić uwagę, iż o złożeniu wniosku decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego a nie data wysłania).

Przejdź do paska narzędzi