Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych Wróć »

Szanowni Państwo!
Informujemy, że nabór do wodzisławskich szkół podstawowych będzie prowadzony
przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:
www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl
w terminie od 8 marca 2023 r. godz. 8:00 do 22 marca 2023 r. godz. 15:00.
W roku szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły przyjmowane będą dzieci:
7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo
posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej.
Przy rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja – w pierwszej
kolejności do szkół przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły
podstawowej – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Rodzice mogą również
starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie
zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie
przydzielony do szkoły obwodowej.
Zapisywanie dzieci do szkoły w obwodzie której dziecko mieszka:
Rodzic wypełnia elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej,
drukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania składa w sekretariacie szkoły
obwodowej.

Zapisywanie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:
Kandydaci spoza obwodu danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech dowolnie wybranych
szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
Rodzic wypełnia WNIOSEK w formie elektronicznej, drukuje go i dostarcza wyłącznie
do szkoły pierwszego wyboru – szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy

Przejdź do paska narzędzi