Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na r.szk. 2019/2020 Wróć »

Nabór do szkół podstawowych dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

w terminie od 23 kwietnia 2019 r. godz. 8:00 do 30 kwietnia 2019 r. godz. 15:00

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punktów
1. Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Wodzisław Śląski oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 64 pkt
2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 32 pkt
3. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 16 pkt
4. Zamieszkanie kandydata w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, w której siedzibę ma szkoła do której ubiega się o przyjęcie oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 8 pkt
5. Niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 4 pkt
6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 2 pkt

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

na rok szkolny 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 23.04.2019 r. godz. 8.00   do 30.04.2019 r. godz. 15.00 od 07.06.2019 r. godz. 8.00   do 14.06.2019 r. godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 02.05.2019 r. do 17.05.2019 r. od 14.06.2019 r. do 28.06.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. do 20.05.2019 r. godz. 13.00 do 28.06.2019 r. godz. 13.00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. do 22.05.2019 r. godz. 15.00 do 02.07.2019 r. godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. do 23.05.2019 r. godz. 13.00 do 03.07.2019 r. godz. 13.00
6. Procedura odwoławcza od 23.05.2019 r. od 03.07.2019 r.

Przejdź do paska narzędzi